Boşanma Davasında Kadınların Hakları*2024

Boşanma davasında kadınların hakları şu şekilde sıralanabilir;

 • Kadının Tedbir Nafakası Hakkı
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 • Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı
 • Çocuk İçin İştirak Nafakası Hakkı
 • Kadının Maddi Tazminat Hakkı
 • Kadının Manevi Tazminat Hakkı
 • Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
 • Kadının Mehir Hakkı
 • Mal Rejiminden Doğan Haklar
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı
 • Kadının Velayet Hakkı
 • Ortak Konutun Eşlerden Birine Tahsisi
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı
 • Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı
 • Boşanan Kadının Soy Adı
 • 6284 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı
 • Ücretsiz Avukat Talep Etme Hakkı

Boşanma davasında kadınların hakları ile ilgili gelen sorular; müvekkillerimiz tarafından sık sık sorulduğu için bu hakları kısaca ele alacağız.

Boşanmada tedbir nafakası

Boşanma Davasında Kadının Tedbir Nafakası Hakkı

Boşanma davasında kadınların haklarından en önemlisi de kadının tedbir nafakası hakkıdır.

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davası açıldığında; hakimin, davanın süresince gerekli olan; özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin aldığı geçici önlemlerden biridir.

Boşanma davası açılması durumunda kadın; barınmasına, geçinmesine ve çocukların bakımı ve korunmasına ilişkin olarak boşanmak istediği eşinden mahkeme aracılığıyla tedbir nafakası talep edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kadının bu nafakaya ihtiyacının olmasıdır.

Kadın, tedbir nafakası talep etmek için dilekçe ile birlikte miktar belirterek bu talebini öne sürmelidir.

Boşanmada çocuk için tedbir nafakası hakkı

Boşanma Davasında Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Eşlerin müşterek çocukları olması durumunda, boşanma davası sürecinde velayet tedbiren kendisine verilmiş olan taraf, karşı taraftan çocuk için tedbir nafakası isteme hakkına sahiptir.

Çocuk için tedbir nafakası hakkı, velayet dava sürecinde kendisine verilmemiş olan tarafın; çocuğun bakımı, barınması ve ihtiyaçları için ödemek zorunda olduğu nafaka türüdür.

Hakim, velayeti tedbiren verdiği kişiyi belirlerken aynı zamanda velayet kendisine verilmeyen tarafı, çocuk için tedbir nafakası ödemeye hükmeder. Bunun için talepte bulunmaya gerek yoktur. Ancak yine de velayet tedbiren kendisine bırakılmış olan kadın, nafaka miktarını belirterek çocuk için tedbir nafakası talep edebilme hakkına sahiptir.

Boşanmada kadın için yoksulluk nafakası hakkı

Boşanma Davasında Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı

Boşanma davasında kadınların haklarından biri de kadının yoksulluk nafakası hakkıdır.

Yoksulluk nafakası; boşanma ile beraber yoksulluğa düşecek olan eşe diğer eş tarafından ödenecek nafakadır. Kadın, yoksulluk nafakası talep etmek için dilekçesinde mutlaka bu talebini miktar belirterek öne sürmelidir.

Boşanmada çocuk için iştirak nafakası hakkı

Boşanma Davasında Çocuk İçin İştirak Nafakası Hakkı

İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra çocuk ergin oluncaya kadar çocuğa ödenen nafaka türüdür.

İştirak nafakasının yükümlüsü velayet kendisine verilmeyen taraftır. Kadın, çocuk için iştirak nafakası talep etmek için dilekçesinde; velayet talebi ile birlikte iştirak nafakası talebini ve miktarını belirtmelidir.

Boşanmada maddi tazminat hakkı

Boşanma Davasında Kadının Maddi Tazminat Hakkı

Boşanma davasında erkek kusurlu ise ya da kadın erkekten daha az kusurlu ise; kadın erkekten uygun bir maddi tazminat isteme hakkına sahiptir.

Kadın, mahkemeye sunacağı dilekçede istediği maddi tazminat miktarını açıkça belirtmelidir.

Boşanmada manevi tazminat hakkı

Boşanma Davasında Kadının Manevi Tazminat Hakkı

Boşanmaya karar veren kadının genellikle kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Buna bağlı olarak kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın, kusurlu eşinden manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Ancak manevi tazminat isteyen kadın, kusursuz ya da eşinden daha az kusurlu olmak zorundadır. Yani manevi tazminat istenen eş daha kusurlu olmalıdır.

Kadın, mahkemeye sunacağı dilekçede istediği manevi tazminat miktarını açıkça belirtmelidir.

Boşanmada ziynet eşyası alacağı

Boşanma Davasında Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Boşanma davasında kadınların haklarından en önemlisi ziynet eşyası alacağı hakkıdır. Ziynet eşyası alacağını boşanma davası ile beraber aynı dava içerisinde ya da ayrı bir dava açarak istemek mümkündür. Ancak ziynet alacağı, boşanma davasıyla aynı dava içinde isteneceği zaman boşanma davası harcından ayrı olarak; talep edilen ziynet eşyası bedelinin nisbi harcı mahkemeye ödenmelidir.

Ziynet eşyalarının düğünde kendisine takıldığını ve sonrasında iradesi dışında kendisinden alındığını ispatlayan kadın, ziynet eşyalarının kendisine aynen iadesini ya da iadesi mümkün olmadığı takdirde ziynet eşyalarının bedelini talep etme hakkına sahiptir.

Boşanmada mehir hakkı

Boşanma Davasında Kadının Mehir Hakkı

İslam hukukuna göre; evlenme sırasında olası bir boşanma durumu için erkeğin kadına vermeyi taahhüt ettiği para, altın yahut başka bir mala mehir denmektedir.

Müvekkillerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de mehirin boşanma davasında talep edilip edilemeyeceğidir. Mehir alacağının geçerli olması için yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanmış olması şarttır.

Mehir alacağı bu şartları taşıdığı takdirde kadın, ayrı bir alacak davası açarak mehir hakkını talep edebilir.

Boşanmada mal rejiminden doğan haklar

Boşanma Sürecinde Mal Rejiminden Doğan Haklar

Tarafların evlilik birliği süresince edindiği menkul ve gayrimenkul mallar mal rejiminden doğan haklara tabidir. Ancak mal rejiminden doğan haklar boşanma davası ile beraber istenemez. Mal rejiminden doğan alacak haklarının talebi için ayrı bir dava açılmalıdır. Bu davanın görülmesi ve malların tasfiyesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Bu davalar hukuki bilgi ve teknik takip gerektiren davalardır. Bu sebeple boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile takip edilmesinde fayda vardır.

Boşanmada çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı

Boşanma Davasında Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı

Boşanma davası devam ederken hakim, uzman görüşü alarak dava sürecinde velayeti tedbiren eşlerden birine bırakmaktadır. Kadın, boşanma davası devam ederken çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkına sahiptir. Bunun için dilekçede çocuğun tedbiren velayetinin talep edilmesi gerekmektedir.

Boşanmada çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı

Boşanma Sürecinde Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı

Türk Medeni Kanunu’na göre ana veya babadan her biri velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Bu durumda boşanma davasında geçici velayet kendisine bırakılmayan ya da boşanma davası neticesinde velayet kendisine bırakılmayan kadın, mahkemeden çocuk ile kişisel ilişki kurmayı isteme hakkına sahiptir.

Boşanmada kadının velayet hakkı

Boşanma Davasında Kadının Velayet Hakkı

Kadınlar boşanma davası açmadan önce en çok çocukları için kaygılanırlar. Annelik içgüdüsü ile çocukların velayetinin kendilerine verilmesini isterler. Bu hususta da tarafımıza velayet hakkında oldukça fazla soru gelmektedir.

Genellikle mahkemelerin, çocuğu anneye verdiği görüşü yaygın olsa da; çocuğun velayet hakkı bir çok farklı kritere göre belirlenmektedir. Örneğin; çocuğun eğitimi, sağlığı ya da kimin yanında kalmak istediği; hakimin göz önünde bulundurduğu kriterlerdendir.

Kadınlar genellikle eşlerinin ekonomik durumlarının iyi olduğundan ve bu sebeple çocuklarının babaya verileceğinden korkarlar. Buna ilişkin olarak söylememiz gereken şey, kadınların bu konuda endişe etmemesi gerektiğidir. Çünkü velayet; ekonomik duruma göre değil, çocuğun yararı esas alınarak belirlenmektedir. Kadınlar bu konuda endişe etmemeli ve velayet konusunda bir avukat görüşü almalıdır. Çünkü boşanma davasında kadınların haklarından olan velayet hakkı baba için de önemlidir. Bu sebeple sürecin avukatla takibi önem arz etmektedir.

Ortak konutun özgülenmesini talep etme

Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Eşlerden Birine Tahsisi

Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesinde “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemler alır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Bu bahsedilen geçici önlemlerden biri de “ortak konutun eşlerden birine tahsisi” dir.

Hakim, müşterek konutun taraflardan birine tahsisi yani taraflardan kimin evde kalacağı kararını verirken hakkaniyete göre karar vermek durumundadır. Hakim bu kararı genellikle kendiliğinden vermez. Bu sebeple dilekçede ayrıntılı olarak gerekçe göstererek bu isteğin mahkemeden talep edilmesi gerekir.

Hakim ortak konutun eşlerden birine tahsisi kararını verirken bazı kriterleri göz önünde bulundurur. Bu kriterler;

 • Tarafların ekonomik durumu
 • Tarafların sosyal durumu
 • Ortak çocuğun menfaati
 • Boşanmaya yol açan sebepler

olarak sıralamak mümkündür.

Aile konutu şerhi nasıl konulur

Boşanma Sürecinde Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı

Evlilik birliği devam ettiği müddetçe tarafların ortak yaşadığı eve aile konutu adı verilir. Aile konutu şerhi ise taraflardan birinin diğer tarafın iznine ihtiyaç duymaksızın tapuya giderek konut üzerinde devir, satış, kiralama gibi işlemlere engel olmak maksadıyla şerh koydurması işlemidir. Aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkını kullanmak için taraflardan birinin tapuya giderek bazı belgeler sunması ve talepte bulunması gerekir. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Evlilik cüzdanı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Aile konutu şerhi dilekçesi
 • Başvuran tarafın nüfus cüzdanı
 • Bahse konu meskenin aile konutu olduğunu belgeler nitelikte muhtarlıktan alınacak belge

Bu belgeler ile boşanma davasında kadınların haklarından biri olan aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkını kullanarak kadın, eşinin rızası olmaksızın tapuya giderek eşinin ev üzerindeki tasarruf haklarını kısıtlayarak kendi haklarını koruyabilir.

Boşanmada kendi eşyalarını talep etme hakkı

Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Tarafların evlenirken ortak konuta getirdikleri çeyizleri ya da eşyaları talep etme hakkı vardır. Bu sebeple kadının kendisine ait maliki olduğu eşyaları isteme hakkı vardır. Bu eşyalar, uygulamada eşya davası olarak ayrı bir dava ile istenmektedir.

Boşanan Kadının Soy Adı

Boşanan kadın kural olarak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ancak boşanan kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa; bu soyadını kullanmasının kocasına bir zarar vermeyeceğini kanıtladığı takdirde, aile mahkemesi tarafından kocasının soyadını taşımasına izin verilebilir.

Boşanmada kadının ve çocuğun korunması için tedbir talebi

6284 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı

6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların yahut aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu kanunla birlikte boşanma davasında kadına yahut çocuğa karşı bir şiddet eylemi olması nedeniyle (fiziksel şiddet, hakaret, tehdit, rahatsız etme, takip.. v.b) kadın, mahkemeden 6284 sayılı kanun ile koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep edebilir.

Bu taleple birlikte mahkemeden çıkan kararla; erkek eşten gelen her türlü şiddet, hakaret, tehdit v.b davranışlar önlenecektir. Bu süreci boşanma avukatı aracılığıyla takip ettiğiniz takdirde boşanma davaları avukatı sizin için gerekli koruyucu tedbirleri mahkemeden talep edecektir.

Boşanma davasında ücretsiz avukat talep etme hakkı

Ücretsiz Avukat Talep Etme Hakkı

Haklarını aramak isteyen ancak maddi imkanı olmayan kadınlar için Adli Yardım Büroları mevcuttur. Adli yardım sisteminde; avukatlık ücretinin yanı sıra dava açmak için dahi maddi imkanı bulunmayan kişilerin ücret ödemeden hukuki yardım alması amaçlanmaktadır.

Barodan ücretsiz avukat talebi için;

 • İkametgah belgesi
 • Fakirlik belgesi
 • Nüfus cüzdanı
 • Dava için gerekli belgeler

sunmak gereklidir. Barolardan ücretsiz avukat talebi için başvuru esnasında, dava ile ilgili yargılama giderlerini ve avukatlık ücretini karşılayacak durumda olmadığını belgelemek gereklidir. Bazı adli yardım servislerinde fakirlik belgesinin yanı sıra kişinin üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkul olmadığını gösterir belge de istenebilmektedir.

Boşanan kadının hakları

Boşanmaya Karar Veren Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Boşanma süreci maddi ve manevi olarak oldukça zor bir süreçtir. Doğası gereği zaten zorlu olan bu süreç duygusal ve hassas yapıları gereği kadınlar için çok daha zor olmaktadır. Ülkemizde çoğu kadın boşanmak istemesine rağmen aile baskısı, eşinin psikolojik baskısı, şiddet, ataerkil düşünce, maddiyat v.b gibi bir çok nedene bağlı olarak boşanmak için adım bile atamamaktadır.

Boşanma davasında kadınların haklarını anlayabilmesi ve haklarını koruyabilmesi için boşanma avukatı ile çalışmaları yararlarına olacaktır. Boşanma avukatı ile dava sürecini takip etmek zorunlu değildir. Ancak bu durumda kadınlar haklarını anlayabilmek ve koruyabilmek için haklarını iyi araştırmalı ve bu süreçte mağdur olmamak adına dava sürecini iyi takip etmelidir.

Kadının Boşanma Davasında Avukat Tutması Zorunlu Mudur?

Boşanma davalarını avukat ile takip etmek zorunlu değildir. Ancak boşanma davaları teknik takip ve hukuki bilgi gerektirmektedir. Boşanma davalarının avukat ile takip edilmemesi durumunda maddi ve manevi olarak kayba uğrama ihtimali oldukça yüksektir. Kişiler bazen; davayı avukatla takip etmek yerine adliyeler önünde bulunan arzu halcilere dava dilekçesi yazdırıp dava açmaktadır. Boşanma davalarında dava dilekçesi davanın en önemli kısmıdır. Dava dilekçesinde yapılan bir eksiklik boşanma davasındaki tüm süreci etkiler. Bu sebeple boşanma davasını Bursa’da boşanma davalarında avukatlık hizmeti veren avukatlar ile takip etmek bir zorunluluk olmasa da elde edebileceğiniz kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda davayı avukatla takip etmek yararınıza olacaktır.

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma davaları günümüzde en çok görülen davalardan biridir. Boşanma süreci özellikle kadınlar için çok daha hassas ve yorucu bir süreçtir. Bu sebeple boşanan kadınların yanında avukat gerekli donanıma ve bilgiye sahip olmalıdır. Avukat Feyza Hazar Bursa’da boşanma ve aile hukukunda müvekkillerine hukuki destek vermeye devam etmektedir.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

0537 925 38 39

AVUKAT FEYZA HAZAR

HAZAR HUKUK BÜROSU

Önceki İçerikAdli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2024
Sonraki İçerikHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İtiraz Dilekçe Örneği*2024